رژیم درمانی توسط متخصصین تغذیه

رژیم درمانی

رژیم درمانی توسط متخصصین تغذیه

رژیم درمانی هم قبل از جراحی های زیبایی بدن و هم پس از آن بسیارمهم است.گاهی باید وزن بدن به مقدار مشخصی برسد تا بتوان برروی بیمار جراحی انجام داد. پس از جراحی نیز رژیم درمانی برای حفظ وزن مناسب بدن و زیبایی بدست آمده از جراحی مهم است.